Privacyverklaring

Privacyverklaring

 1. OVER ONS PRIVACY STATEMENT
Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Holiday Home Assistant B.V. (hierna: “Holiday Home Assistant”, “wij” of “ons”) omgaat met uw persoonsgegevens. 

Holiday Home Assistant geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend persoonsgegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. 

Als u vragen heeft over onze gegevensverwerkingen kunt u altijd contact opnemen met ons; u vindt de contactgegevens onder 2 (contactgegevens). 

2. CONTACTGEGEVENS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Indien u een bezoeker bent van onze website of een (medewerker van een) zakelijke klant, relatie, leverancier of onderaannemer, dan stelt Holiday Home Assistant het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vast. In deze situatie is Holiday Home Assistant de verwerkingsverantwoordelijke. Dat wil zeggen dat wij uw aanspreekpunt zijn. 

De contactgegevens van Holiday Home Assistant zijn: Holiday Home Assistant B.V. 

Adres: Sluisakker 5, Vught
Postcode: 5261 NJ, Nederland
e-mail: info@holidayhomeassistant.com
KvK: 85597031 

3. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS
In die gevallen waarin Holiday Home Assistant kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke kan en zal zij uitsluitend de volgende persoonsgegevens verwerken: 

− voor- en achternaam; 

− adres; 

− e-mailadres; 

− telefoonnummer; 

− bankrekening; 

− overige persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld bij uw contact met ons). 

Onze dienstverlening heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben verkregen van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet altijd controleren of bijvoorbeeld een eindgebruiker ouder is dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactgegevens als beschreven onder 2. 

4. DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Denk hierbij aan: 

− contact opnemen na een (online) contactaanvraag; 

− opstellen van offertes en overeenkomsten; 

− afleveren van onze bestelde producten en/of diensten; 

− uitvoeren van de overeenkomst; 

− facturatie en administratieve doeleinden; 

− het op de hoogte stellen van wijzigingen in onze producten of diensten; 

− verzenden van een nieuwsbrief; en/of 

− de werking van de website optimaliseren, verbeteren en beveiligen. 

5. RECHTSGROND GEGEVENSVERWERKING
Als u een opdrachtgever bent, dan is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens de uitvoering van een overeenkomst, of om deze overeenkomst tot stand te laten komen. 

Als u een eindgebruiker bent van de verhuurdersapplicatie, dan is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens ons gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens zijn namelijk nodig om u toegangsrechten te kunnen verlenen tot de webapplicatie. Dit is in het gerechtvaardigd belang voor de uitvoering van de webapplicatie en de optimalisatie daarvan, of in het gerechtvaardigd belang van onze zakelijke klant, zolang uw belangen niet zwaarder wegen. U heeft als eindgebruiker echter tevens een gerechtvaardigd belang nu u anders geen toegangsrechten kunt verkrijgen. 

Verder kan Holiday Home Assistant ook een gerechtvaardigd belang hebben bij onder meer: 

− het communiceren over haar diensten; 

− het uitvoeren van haar diensten; 

− het beschermen en onderhouden van haar softwaresystemen; 

− het ontwikkelen en verbeteren van haar dienstverlening. 

In alle andere gevallen kan Holiday Home Assistant persoonsgegevens verwerken om te kunnen voldoen aan een wettelijke plicht, zoals het bijhouden van een administratie voor belastingdoeleinden, of indien Holiday Home Assistant uw toestemming heeft verkregen om persoonsgegevens te mogen verwerken. U kunt in die gevallen uw toestemming ook altijd intrekken, maar niet met terugwerkende kracht. U kunt uw verzoek indienen door ons dit te laten weten via de contactgegevens als beschreven onder 2. 

6. BEWAARTERMIJNEN
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld, zoals beschreven onder 4. 

Wanneer u ons een bericht stuurt of anderszins contact met ons opneemt, bewaren wij uw contactgegevens zo lang als nodig is om aan uw verzoek te voldoen. 

De persoonsgegevens van opdrachtgevers worden in principe voor 7 jaar bewaard om te kunnen voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichting onder belastingwetgeving. Persoonsgegevens kunnen echter langer worden bewaard indien dat bijvoorbeeld nodig is in het kader van (het voorbereiden van) juridische procedures of geschillen. 

7. UW RECHTEN
Op grond van de geldende Europese en Nederlandse wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. 

Als u gebruikmaakt van onze dienstverlening, dan heeft u het recht van inzage in uw persoonsgegevens. 

Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om een rectificatie. In bepaalde gevallen heeft u ook het recht te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

Verder heeft u in bepaalde gevallen recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Bovendien nemen wij niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor betrokkenen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Holiday Home Assistant) tussen zit. 

Indien Holiday Home Assistant de verwerkingsverantwoordelijke in kwestie is, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder 2. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek(en) reageren. 

8. KLACHTRECHT TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT
Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, u kunt voorgaande verzoeken altijd bij ons indienen en wij komen graag samen met u tot een oplossing. Indien u echter vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken, heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

9. BEVEILIGING
Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is de toegang tot de informatie uiteraard beveiligd met een inlogcode en een wachtwoord en is er een virusscanner in gebruik. 

10. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY STATEMENT
Holiday Home Assistant behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig dit statement voor het privacybeleid van Holiday Home Assistant. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens van u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

Versie april 2022