Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Definities
1.1. “Aanbod”: door Opdrachtnemer aangeboden Producten en/of Diensten, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanbod in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. 

1.2. “Aanvaarding”: de acceptatie door Consument van het Aanbod, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, ten gevolge waarvan er een Overeenkomst in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek tot stand komt. 

1.3. “Algemene voorwaarden”: de meest recente versie van de onderhavige Algemene voorwaarden. 

1.4. “Bedenktijd”: de termijn van 14 Dagen waarbinnen Opdrachtgever kosteloos en zonder opgave van reden gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht, tenzij de Overeenkomst ziet op het leveren van Producten die gemaakt worden volgens de specificaties van Opdrachtgever. 

1.5. “Consument”: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

1.6. “Dag”: kalenderdag. 

1.7. “Dienst”: al hetgeen Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst verricht en/of maakt en/of uitvoert, alles in de ruimste zin van het woord. 

1.8. “Herroepingsrecht”: de mogelijkheid van Opdrachtgever om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst. 

1.9. “Opdrachtgever”: de Consument die de opdracht tot het leveren van Producten en/of Diensten aan Opdrachtnemer verstrekt. 

1.10. “Opdrachtnemer”: Holiday Home Assistant B.V., statutair gevestigd te Vught en met bezoekadres Sluisakker 5, 5261 NJ Vught (KvK85597031). 

1.11. “Overeenkomst”: een overeenkomst op afstand die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een door Opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten, zonder de fysieke aanwezigheid van Partijen, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

1.12. “Partijen”: Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 

1.13. “Product”: datgene dat door Opdrachtnemer wordt aangeboden op de Website. 

1.14. “Schriftelijk”: per post of e-mail bericht. 

1.15. “Website”: de webshop, dan wel enige andere online verkoopplaats, zoals de verhuurdersapp(licatie), van Opdrachtnemer waarop Producten en Diensten worden aangeboden die door Consumenten kunnen worden afgenomen, zoals, maar niet uitsluitend, de website www.holidayhomeassistant(.com). 

In deze Algemene voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt (waar enkelvoud wordt tevens meervoud bedoeld): 

2. Identiteit van de Opdrachtnemer 

Holiday Home Assistant B.V. 

Adres: Sluisakker 5, Vught 

Postcode: 5261 NJ, Nederland 

e-mail: info@holidayhomeassistant.com 

KvK: 85597031 

BTW-nummer: NL863677939B01 

3. Toepasselijkheid
3.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer gedane Aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, alle onderhandelingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en op alle door Opdrachtnemer gesloten, dan wel nog te sluiten Overeenkomsten met Opdrachtgever, alsmede op de uitvoering daarvan. Deze Algemene voorwaarden gelden tevens ten behoeve van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. 

3.2. Voordat de Overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt zal de tekst van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene voorwaarden bij Opdrachtnemer zijn in te zien waarbij zij op verzoek van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

3.3. Indien een van de bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze Algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en Algemene voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling. 

4. Wijzigingen
4.1. Wijzigingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk, Schriftelijk en vooraf door Partijen te worden overeengekomen. Worden wijzigingen doorgegeven op een andere wijze, dan is het risico voor de uitvoering van de wijziging voor rekening van Opdrachtgever. 

4.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de tekst van de Algemene Voorwaarden te allen tijde te herzien en zal Opdrachtgever van wijzigingen op de hoogte brengen. 

5. Aanbod
5.1. De Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten en de kenmerken daarvan. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door Opdrachtgever mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden Opdrachtnemer niet. Of sprake is van een kennelijke vergissing en/of kennelijk fout kan uitsluitend worden bepaald door Opdrachtnemer. 

6. De Overeenkomst
6.1. Een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand na Aanbod van Opdrachtnemer en Aanvaarding van dat Aanbod door Opdrachtgever. 

6.2. Indien Opdrachtgever het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de Aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze Aanvaarding niet door Opdrachtnemer is bevestigd, kan Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden. 

6.3. (Mondelinge) afspraken gemaakt tussen Partijen, na de totstandkoming van de Overeenkomst worden pas van kracht na Schriftelijke bevestiging door beide Partijen. 

6.4. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtnemer bevoegd tussenpersonen of derden in te schakelen. 

7. Herroepingsrecht
7.1. Uitgangspunt is dat de van Opdrachtnemer afkomstige Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en deugdelijk zijn. Opdrachtgever heeft hier recht op. 

7.2. Bij de aankoop van Producten op afstand heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 Dagen. 

7.3. Bij de Overeenkomst tot het leveren van Diensten geldt het Herroepingsrecht niet indien Opdrachtnemer met uitdrukkelijke voorafgaande instemming c.q. op verzoek van Opdrachtgever voor het verstrijken van de Bedenktijd zijn werkzaamheden reeds heeft aangevangen, dan wel Opdrachtgever heeft verklaard afstand te doen van het Herroepingsrecht zodra Opdrachtnemer de Overeenkomst is nagekomen. Ziet de gesloten Overeenkomst toe op het verrichten van Diensten, dan geldt het Herroepingsrecht 14 Dagen vanaf de dag waarop de Overeenkomst is gesloten. 

8. De prijs
8.1. De prijzen genoemd op de Website zijn in Euro (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 

8.2. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de prijzen van de Producten en/of Diensten op de Website aan te passen. 

8.3. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan bonussen of kortingen die in het verleden door Opdrachtnemer zijn gegeven. 

9. Levering en uitvoering
9.1. Als plaats van levering geldt het adres dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt. 

9.2. Opdrachtnemer zal geplaatste bestellingen met bekwame spoed na totstandkoming van de Overeenkomst leveren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt Opdrachtgever hiervan uiterlijk binnen 30 Dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding, nadat Opdrachtgever eerst Opdrachtnemer een herinnering heeft gestuurd en hem in gebreke heeft gesteld. 

9.3. De door Opdrachtnemer opgegeven termijn van levering gaat pas in nadat Opdrachtnemer de bestelling Schriftelijk heeft bevestigd. De opgegeven termijnen zijn geheel vrijblijvend, hoezeer Opdrachtnemer ook al het mogelijke zal doen om aflevering binnen de overeengekomen termijn te realiseren. 

10. Betaling
10.1. De Producten en Diensten die besteld zijn via de Website worden direct bij het afronden van de bestelling betaald door middel van een betaalmethode die op de Website staat vermeld, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

10.2. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Opdrachtnemer te melden. 

10.3. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Opdrachtnemer is gewezen op de te late betaling en Opdrachtnemer Opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, in verzuim. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, is Opdrachtgever over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd als bepaald in artikel 6:119 BW en is Opdrachtnemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 

10.4. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook verricht, van Opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen. 

10.5. Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening door Opdrachtgever zijn zonder uitdrukkelijke Schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan. 

10.6. Indien Opdrachtgever in verzuim geraakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van Opdrachtgever, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn vanaf dat moment alle bij Opdrachtnemer openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. 

11. Aansprakelijkheid
11.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan zijn zijde of aan de zijde van een hulppersoon waarvan Opdrachtnemer zich bedient, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende Overeenkomst of, indien deelleveringen zijn overeengekomen, de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de deellevering waar de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking op heeft. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de dekking die de verzekering van Opdrachtnemer biedt. 

11.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, vermogensschade en letselschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords. 

11.3. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie afkomstig van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, noch voor directe schade noch voor indirecte schade ontstaan door of in verband met zijn advisering en/of informatieverschaffing. 

12. Overmacht
12.1. In geval van tekortkoming door Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst welke tekortkoming is veroorzaakt door overmacht, zal Opdrachtnemer nakoming van de Overeenkomst mogen opschorten en derhalve niet gebonden zijn aan enige levertijd. Opdrachtgever heeft in geen enkel geval recht op vergoeding van enige schade. 

12.2. Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer wordt verstaan elke van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt begrepen: 

a. schade ten gevolge van natuurrampen en/of ernstige weersomstandigheden (stormschade); 

b. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd; 

c. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd; 

d. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers; 

e. gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen; 

f. brand of ongevallen in het bedrijf van Opdrachtnemer; 

g. epidemie en/of pandemie. 12.3. In het geval van overmacht zal Opdrachtnemer Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen. 

12.4. In het geval Opdrachtnemer niet in staat is om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen door een tijdelijke (meer dan 3 maanden) situatie van overmacht of een blijvende situatie van overmacht, zijn Partijen gerechtigd om de Overeenkomst Schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat Partijen elkaar verder iets verschuldigd zijn. 

13. Intellectueel eigendom
13.1. Op de inhoud, het uiterlijk en de lay-out van de Website van Opdrachtnemer en de verhuurdersapp alsmede op alle afbeeldingen, teksten en andere elementen hierin vervat rust het auteursrecht van Opdrachtnemer. Zonder expliciete Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het niet toegestaan voor verveelvoudiging of openbaarmaking te zorgen. 

13.2. De schade die is ontstaan ten gevolge van een inbreuk op het auteursrecht komt voor vergoeding in aanmerking. 

14. Derde en overdracht
14.1. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Overeenkomst of een of meer van zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Een beperking van de overdraagbaarheid van vorderingsrechten zoals genoemd in dit artikel heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 BW. 

14.2. Het is Opdrachtnemer toegestaan (geheel of gedeeltelijk) zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij. Indien noodzakelijk zal Opdrachtgever hiertoe alle medewerking verlenen. 

15. Gegevensbescherming
Opdrachtnemer gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie betreffende het gebruik van persoonsgegevens door Opdrachtnemer, zie het Privacy Beleid op de Website. 

16. Geschillen
16.1. Op deze Algemene voorwaarden, alle onderhandelingen, Aanbiedingen en Overeenkomsten met Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

16.2. Alle geschillen voortvloeiend of in verband met deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.